Kallelse till årsstämma

Styrelsen hälsar alla medlemmar välkomna till ordinarie föreningsstämma den 29e juni 2022 kl 19:00. Stämman hålls i Hälsans hus, Fjällgatan 23B, i “Stora hallen”. Ring 073 641 78 46 om du kommer sent eller har svårt att hitta.

Dagordning

 1. Öppnande
 2. Val av stämmoordförande
 3. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
 4. Godkännande av dagordningen
 5. Val av två justerare tillika rösträknare
 6. Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst
 7. Fastställande av röstlängd
 8. Föredragning av styrelsens årsredovisning
 9. Föredragning av revisorns berättelse
 10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
 11. Beslut om resultatdisposition
 12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
 13. Beslut om arvoden åt styrelsen och revisorer för nästkommande verksamhetsår
 14. Beslut om antal ledamöter och suppleanter
 15. Val av styrelseledamöter och suppleanter
 16. Val av revisorer och revisorssuppleant
 17. Val av valberedning
 18. Stadgeändring avseende 10 § Övriga avgifter
 19. Stadgeändring avseende 45 § Sundhet ordning och gott skick
 20. Stämmans avslutande

Bilagor

Bilaga 1: Årsredovisning 2021 inkl. revisionsberättelse.

Bilaga 2: Styrelsens förslag på justerade stadgar (10 § Övriga avgifter och 45 §Sundhet ordning och gott skick). De nya förslagen är överstrukna.

 

Varmt välkommen! Styrelsen