Styrelsens arbete

Bostadsrättsföreningen Droskhästen 13s styrelse väljs vid stämman som hålls senast sex månader efter varje räkenskapsårs slut. Styrelsen består av fyra ordinarie ledamöter och tre suppleanter. Inför varje årsstämma har valberedningen till uppgift att ge förslag på vilka som ska ingå i styrelsen. Valberedningen består av Lotti Walther och Anita Fredholm. Styrelsen ser gärna att fler i huset engagerar sig i styrelsearbetet. Lämna en intresseanmälan till valberedningen om du är intresserad.

Motioner och förslag

Motioner om större förändringar lämnas skriftligt till styrelsen som bereder ärendet. Beslut fattas på årsstämman. Besked om när motionen måste vara styrelsen tillhanda meddelas i god tid innan årsstämman. Mindre förslag kan lämnas under året och behandlas av styrelsen. Dessa förslag görs också skriftligen och lämnas i brevlådan, som finns i entrén på gatuplanet.  För att styrelsen ska kunna bereda ärenden, som kommer via brevlådan, krävs att brevet är undertecknat med namn och lägenhetsnummer. Styrelsen välkomnar förslag som gör att vi får det bättre i föreningen.

Ordförande

Sari Nuttunen

Ledamöter

Niklas Wik
Samuel Ershammar
Emilie Ruthér
Elias Höckerfelt

Suppleanter

Maud Forsman

Kontakta styrelsen

info@brfdroskhasten.se

Vill du hjälpa till med att skapa ett bättre boende för oss alla, kontakta styrelsen!