Styrelsens arbete

Bostadsrättsföreningen Droskhästen 13:s styrelse väljs vid stämman som hålls senast sex månader efter varje räkenskapsårs slut. Styrelsen består för närvarande av fyra ordinarie ledamöter och en suppleant. Inför varje årsstämma har valberedningen till uppgift att ge förslag på vilka som ska ingå i styrelsen. Valberedningen består av Christoffer Grönberg. Styrelsen ser gärna att fler i huset engagerar sig i styrelsearbetet. Lämna en intresseanmälan till valberedningen om du är intresserad.

Motioner och förslag

Motioner om större förändringar lämnas skriftligt till styrelsen som bereder ärendet. Beslut fattas på årsstämman. Besked om när motionen måste vara styrelsen tillhanda meddelas i god tid innan årsstämman. Mindre förslag kan lämnas under året och behandlas av styrelsen. Dessa förslag görs också skriftligen och lämnas i brevlådan, som finns i entrén på gatuplanet.  För att styrelsen ska kunna bereda ärenden, som kommer via brevlådan, krävs att brevet är undertecknat med namn och lägenhetsnummer. Styrelsen välkomnar förslag som gör att vi får det bättre i föreningen.

Ordförande

Elias Höckerfelt

Ledamöter

Twana Ibrahim
Leilani Nordin
Agnes Warren

Suppleanter

Maud Forsman

Kontakta styrelsen

info@brfdroskhasten.se

Vill du hjälpa till med att skapa ett bättre boende för oss alla, kontakta styrelsen!