Vem har ansvar för vad i en bostadsrätt?

I bland kan det vara svårt att veta vem som ansvarar för vad i en bostadsrättsförening. Här kommer en kortfattad beskrivning av ansvarsförhållandena. Vill ni ha en fördjupning så kan ni läsa §§ 2, 4 och 12, kapitel 7,  Bostadsrättslagen, som handlar om bostadsrättsinnehavarens ansvar för lägenhetens skick. Det är viktigt att poängtera att alla bostadsrättsägare också är föreningen och att fastighetens skötsel och ekonomi ligger i alla medlemmars intresse. Hittills har vi lyckats hålla kostnaderna och därmed avgifterna nere tack vare att vi har hjälpts åt.

Grundregler och undantag

I en bostadsrätt är grundregeln att bostadsrättsinnehavaren ansvarar för underhåll och reparation av skador i lägenheten och att bostadsrättsföreningen har ansvar för de gemensamma ytorna. Undantag från denna regel är att bostadsrättsföreningen också ansvarar för ledningar och andra därmed sammanhörande anordningar för vatten, avlopp, värme, gas, elektricitet och ventilation.

Ett annat undantag är att lägenhetsinnehavaren inte ansvarar för lägenhetens inre vid reparation efter brand eller vattenledningsskada. Enda gången innehavaren ansvarar för dessa skador är om skadan har uppkommit genom vårdslöshet eller försummelse av någon i hushållet, en gäst eller någon som utför ett arbete i lägenheten för bostadsrättsinnehavarens räkning. Med vattenledningsskada menas skada till följd av att stamledningen för vatten läckt. Andra fel eller reparationer står alltså bostadsrättsinnehavaren själv för.

Privat ombyggnad i lägenheten

Om en bostadsrättsinnehavare planerar att göra privata ombyggnader av vattenledningar och avlopp ska styrelsen kontaktas innan bygget påbörjas. För att fastighetsförsäkringen ska gälla måste vissa ombyggnadsregler följas. Självrisken – som medlemmen själv kommer att få betala – förknippad med vattenskada kan uppgå till mycket höga belopp.

Föreningens ansvar i lägenheterna

Bostadsrättsföreningen har ansvaret för ledningar och andra sammanhörande anordningar för vatten, avlopp, värme, gas, elektricitet och ventilation. I vår förening gäller följande:

Element och värme

Bostadsrättsföreningens element och ventiler reglerar värmen via en termostat. Termostatventilen fungerar som en vanlig ventil där man kan höja och sänka värmen genom att vrida på vredet. Termostaterna är inställda på max 21 grader. Är temperaturen högre i rummet sänks värmen. Värmen sänks också om elementen är täckta av gardiner eller elementskydd och då blir det kallare i rummet.

Elektricitet och elmätare

I vår bostadsrättsförening betalar lägenhetsinnehavaren själv sin el. Elmätarna finns i källaren till respektive trappuppgång. Rummen till elmätarna är låsta. Fortum läser av respektive lägenhets elmätare centralt. Elstigarna i fastigheten byttes år 2007.

Ventilation

Fastigheten ventileras genom självdrag. Självdrag innebär att det inte är tillåtet att installera elektriska fläktar i kök och badrum, med undantag för kolfilterfläkt över spisen.

Vatten och avlopp

Varmvatten är föreningens största kostnad. För att hjälpa till att få ner föreningens kostnader så bör du tänka på hur du använder vattnet. Avloppsstammarna byttes år 2002 i samband med stamrenoveringen för kök och badrum och spolades år 2013 och hösten 2017.

Andrahansuthyrning

Andrahandsuthyrning kan endast ske efter godkännande av styrelsen enligt gällande stadgar. Om du avser att hyra ut i andra hand så behöver du fylla i ett avtal. Om styrelsen godkänner en andrahandsuthyrning ska en kopia av avtalet lämnas till styrelsen.

 Ansökan om andrahandsuthyrning

Felanmälan

Vid fel kontakta TEKAB:s kundtjänst.

08-640 10 00
www.tekab.org/felanmalan

Felanmälan Jour

Vid akutsituationer efter kl 16.00 samt helger. Akuta fel kan exempelvis vara fel på elanläggningen i lägenheten, stopp i toaletten, stopp i golvbrunnen i badrummet med stigande vatten eller vattenläckage.

Tänk på att det tillkommer en stor extra kostnad under helgen så om felet inte är akut bör felanmälan göras nästa vardag.

 08-83 84 85