Stamspolning vecka 6

 • januari 18, 2023

Måndag den 6/2  – gatuplan och 1tr

Tisdag den 7/2 –  2tr + 3 tr

Onsdag den 8/2 – 4tr + 5 tr

Torsdag den 9/2 6tr + 7 tr

 

Nyckelinsamling sker 08:00 respektive dag vid porten. Om du vet att du inte kommer att kunna lämna in din lägenhetsnyckel/vara hemma på den berörda dagen var god kontakta styrelsen på info@brfdroskhasten.se

Nyhetsbrev december

 • december 28, 2022

Ett nyhetsbrev delades ut till samtliga postlådor innan jul. Om ni av någon anledning missat detta så finns det att ta del av digitalt här

 Nyhetsbrev december

Klottret på porten

 • november 24, 2022

Som ni säkert har märkt så har det klottrats på glaset på vår port mot gatan. Dagen efter klottret upptäcktes bokade styrelsen en saneringsfirma som kom förbi för att ta bort det- men det gick inte. Vi har själva försökt få bort klottret med medel vi blivit rekommenderade och även försökt skrapa bort klottret – men det går inte. Detta klotter har hittats på i stort sett samtliga portar till bostadsrätter på hela Folkungagatan, Tjärhovsgatan och Östgötagatan – flera föreningar har samma problem.

Vi arbetar fortfarande på att försöka hitta en lösning som inte kostar föreningen allt för mycket. Vi vill bara meddela er att styrelsen inte har ignorerat detta och ska se till att få vår port återställd till sitt ursprunliga, fina skick!

UPPDATERING: Klottret har etsats in i glaset. Grannföreningen fick byta glasen på sin port och det kommer vi också att göra vid årsskiftet.

 

Personliga ägodelar förvaras i personliga förvaringsutrymmen

 • oktober 21, 2022

Den 25e november kommer bråte och allt som inte är cyklar på innergården att forslas bort. I samband med detta kommer även de föremål som står i gångarna i källaren också att tas bort. Detta p.g.a. brandrisken de medför och för att de låg bakom vår senaste underkända brandkontroll.

 

 

 

Enbart elgrillar tillåtna på balkongen

 • september 24, 2022

Efter extrastämman den 13e september 2022 röstade föreningen med majoritet på 83% för stadgeändringen i §45 att enbart elgrillar är tillåtna att användas på balkongen. Detta p.g.a. den ökade brandrisken med användningen av exempelvis kolgrillar.

 

 

 

Extrastämma 13e september

 • augusti 15, 2022

KALLELSE TILL EXTRASTÄMMA

På grund av för få deltagande på årsstämman kallas medlemmarna i Brf Droskhästen 13 i Stockholm härmed till en extra föreningsstämma den 13e september 2022 för att fatta beslut om stadgeändringar.

Dagordning

 1. Öppnande av mötet
 2. Val av stämmoordförande
 3. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
 4. Fastställande av dagordning
 5. Fastställande  av röstlängd
 6. Val av två personer att jämte stämmoordföranden justera protokollet, samt val av rösträknare
 7. Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst
 8. Beslut om stadgeändring avseende §10 övriga avgifter
    “För lägenheter som efter upplåtelse utrustats med balkong får årsavgiften vara förhöjd med högst 2% av vid varje tillfälle gällande prisbasbelopp, motsvarande gäller för lägenhet med fransk balkong, altan på mark eller uteplats dock med ett påslag på högst 1%.”
 9. Beslut om stadgeändring avseende §45 Sundhet ordning och gott skick
  “Enbart elgrillar är tillåtna att användas på balkongen”
 10. Stämmans avslutande

Bilagor

Bifogat till denna kallelse finner du §10 och §45 av föreningens stadgar med förslag på ändringar i rött.

Vem får rösta?

På föreningsstämman har varje medlem en röst. Innehar flera medlemmar bostadsrätt gemensamt, har de tillsammans endast en röst. Innehar en medlem flera bostadsrätter i föreningen har medlemmen endast en röst. Röstberättigad är endast den medlem som fullgjort sina förpliktelser mot föreningen.

Vänliga hälsningar,

Styrelsen

 

 

Bilaga: Stadgar 10 och 45 med ändringar överstrukna i gult

10 § Övriga avgifter

Föreningen får i övrigt inte ta ut särskilda avgifter för
åtgärder som föreningen ska vidta med anledning av
bostadsrättslagen eller annan författning.

För lägenheter som efter upplåtelse utrustats med
balkong får årsavgiften vara förhöjd med högst 2%
av vid varje tillfälle gällande prisbasbelopp,
motsvarande gäller för lägenhet med fransk balkong,
altan på mark eller uteplats dock med ett påslag på
högst 1%. 


45 § Sundhet, ordning och gott skick

Bostadsrättshavaren är skyldig iaktta allt som fordras
för att bevara sundhet, ordning och gott skick inom
eller utom huset samt rätta sig efter föreningens
ordningsregler. Detta gäller även för den som hör till
hushållet, gästar bostadsrättshavaren eller som utför
arbete för bostadsrättshavarens räkning.
Hör till lägenheten mark, förråd, garage eller annat
lägenhetskomplement ska bostadsrättshavaren iaktta
sundhet, ordning och gott skick även i fråga om sådant
utrymme.

Ohyra får inte föras in i lägenheten.

Enbart elgrillar är tillåtna att användas på balkongen.

Kallelse till årsstämma

 • juni 13, 2022

Styrelsen hälsar alla medlemmar välkomna till ordinarie föreningsstämma den 29e juni 2022 kl 19:00. Stämman hålls i Hälsans hus, Fjällgatan 23B, i “Stora hallen”. Ring 073 641 78 46 om du kommer sent eller har svårt att hitta.

Dagordning

 1. Öppnande
 2. Val av stämmoordförande
 3. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
 4. Godkännande av dagordningen
 5. Val av två justerare tillika rösträknare
 6. Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst
 7. Fastställande av röstlängd
 8. Föredragning av styrelsens årsredovisning
 9. Föredragning av revisorns berättelse
 10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
 11. Beslut om resultatdisposition
 12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
 13. Beslut om arvoden åt styrelsen och revisorer för nästkommande verksamhetsår
 14. Beslut om antal ledamöter och suppleanter
 15. Val av styrelseledamöter och suppleanter
 16. Val av revisorer och revisorssuppleant
 17. Val av valberedning
 18. Stadgeändring avseende 10 § Övriga avgifter
 19. Stadgeändring avseende 45 § Sundhet ordning och gott skick
 20. Stämmans avslutande

Bilagor

Bilaga 1: Årsredovisning 2021 inkl. revisionsberättelse.

Bilaga 2: Styrelsens förslag på justerade stadgar (10 § Övriga avgifter och 45 §Sundhet ordning och gott skick). De nya förslagen är överstrukna.

 

Varmt välkommen! Styrelsen

Slutbesiktningen godkänd

 • april 26, 2022

Slutbesiktningen blev formellt godkänd den 25/4. De som har nya balkonger mot innergården får nu nyttja dem.

Flera anmärkningar noterades på besiktningen och dessa har antingen redan åtgärdats eller kommer att åtgärdas senast den 2a maj. Boende som påverkas har redan blivit aviserade av en styrelsemedlem.

Det är fortfarande lite jobb kvar på bottenplan på fasaden. När detta är avklarat kommer en slutstädning att göras.

Slutbesiktning & nyckelinsamling 5e april

 • mars 10, 2022

Den 5e april skall slutbesiktningen på vår fasad- och fönsterrenovering samt balkongbygge äga rum. Samtliga fönster ska besiktas och därför behöver besiktningsmannen tillträde till din lägenhet. Alla som inte bygger balkong behöver lämna in en kopia på sin lägenhetsnyckel till styrelsen. (De som bygger balkong har redan lämnat in en nyckel). Se till att märka nyckeln med ditt lägenhetsnummer.

Nyckelinsamlingen sker i entrén kl 08:00 den 5e april.

Om du kommer att vara hemma hela dagen den 5e april behöver du inte lämna in en kopia på din lägenhetsnyckel – du behöver bara låta besiktningsmannen m.fl. komma in i din lägenhet för att besikta dina fönster.

Hör av dig till styrelsen på info@brfdroskhasten.se om du vet att du kommer att vara bortrest och inte kan lämna in en kopia på din nyckel den 5e april.

Information angående balkonbygget

 • december 19, 2021

Balcona kommer sätta igång med balkongbygget mot innergården vecka 2, 2022. Nedanstående är information vi fått från Balcona som varit uppsatt på entréportarna sedan första informationsmötet  i september 2021.

Se till att det är ordentligt undanplockat inför täckning av golv alt töm det rum Balcona ska arbeta i. Se även till att det är en fri gång från ytterdörr fram till fönster. Ta bort prydnadssaker i fönstret, mattor och även gardinen. Plast och tejp för täckning av möbler mm inför dörrmontaget kommer att finnas i trapphuset. 

Vecka 2 måndag – fredag

Golv täcks med golvpapp från ytterdörr fram till fönster. I samband med detta så kommer värmerör att knackas fram. Rörmokaren demonterar radiatorer. Balkongdörrar levereras och dessa ställs på respektive våningsplan alternativ i lägenheten.

Vecka 3

Dörrmontage startar. Separat info kommer i brevlådan någon dag innan er dörr monteras.

Vecka 4

Fortsättning dörrmontage.

När samtliga dörrar är monterade så startar återlagning av insidor.

Dörrmontage är det största ingreppet under bygget. Det är viktigt att ni täcker det ni är rädd om ifall ni inte tömt rummet helt. Det är inte ett dammfritt jobb! Efter dörrmontaget börjar insidesjobbet. Detta innebär flera kortare besök av snickare, målare, mm som Balcona ej kommer annonsera för. När jobbet är helt klart tas golvpappen bort.